Logo

Platforma Zakupowa Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek informacyjny eB2B 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE

eB2B Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Rodo) informujemy że:

1) Administratorzy Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.

2) Dane pracowników Spółki oraz kontrahentów przetwarzane są w celu:
i) w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
ii) w przypadku udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym poprzez platformę zakupową eB2B – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 • udziału w postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych.

​3) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@kolejedolnoslaski.eu, lub kontaktując się pod adresem ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica. 4) Koleje Dolnośląskie S.A. nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.